i

Σχέδιο Καταστατικού

Παρακάτω θα βρείτε σχέδιο καταστατικού για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς ή Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταρτίσουν το δικό τους καταστατικό χρησιμοποιώντας στοιχεία από αυτά παρατίθενται και φυσικά μπορούν να ζητήσουν τη συμβουλή και τη συμπαράσταση της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΜΚΟ, στα τηλέφωνα 210 8813760, 210 8813761, Γ' Σεπτεμβρίου 69, Αθήνα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την επωνυμία ........................................

 

 

Άρθρο 1ο

Στην πόλη ................  σήμερα  .................  οι υπογεγραμμένοι:

1.      ......................

2.      ......................

 

 

Αποφασίζουμε με αυτό το καταστατικό τη σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ως νομικό πρόσωπο που θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 του Αστικού Κώδικα, με τους κατωτέρω καταστατικούς όρους και συμφωνίες, τους οποίους συνομολογούμε και συναποδεχόμαστε και έχουν ως εξής:

 

Άρθρο  2ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι ........................

 

Άρθρο 3ο

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη ..................., με διεύθυνση.............................. Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάξει στα όρια της έδρας χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της χώρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης καθώς και στις χώρες που υπάρχει ισχυρή ελληνική ιθαγένεια.

 

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής κατά την έννοια του άρθρου 784. Συνίσταται γενικά στην έρευνα, μελέτη, επικοινωνία, και παρέμβαση πάνω σε θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την προστασία του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, συνεισφέροντας στις προσπάθειες για κοινωνική ευημερία και αειφόρο ανάπτυξη και συμβάλλοντας στην ανάδειξη κοινωνικών και επικοινωνιακών ζητημάτων αιχμής, είτε αυτοτελώς, είτε μέσα από το συντονισμό δράσεων, γνώσεων και πόρων με άλλους φορείς με κοινό σκοπό.

ΣΚΟΠΟΙ

1. Ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Αναβάθμιση του επιπέδου και του ρόλου της επικοινωνίας με ταυτόχρονη αξιοποίησή της για την επίλυση μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων. Διάδοση της ιδέας του Εθελοντισμού. Συγκρότηση εθελοντικών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετοχή κι ανάπτυξη ανθρώπινων δικτύων και  θεσμών αλληλεγγύης. Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνής δράσεις ανθρωπιστική και αναπτυξιακής βοήθειας.

 

2. Οικοανάπτυξη,  αειφόρος ανάπτυξη κι  οικοπροστασία.

Διάδοση και υποστήριξη της ανακύκλωσης. Ενημέρωση και υποστήριξη δράσεων για τη υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις αλόγιστες ανθρώπινες ενέργειες. Προστασία των άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον και των αδέσποτων ζώων στο αστικό. Συμμετοχή στον σχεδιασμό πράσινων πόλεων.

 

3. Ενίσχυση της πρόσβασης στην γνώση, την εκπαίδευση.

Εκπόνηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την επικοινωνία, τον πολιτισμό, το ευ αγωνίζεσθαι και τον εθελοντισμό. Δια Βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

4. Ηθική κι υλική υποστήριξη προς στα λιγότερο προνομιούχα μέλη της κοινωνίας.

Ανάπτυξη δράσεων και θεσμών κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης. Δημιουργία κέντρων ηθικής και υλικής αρωγής. Προστασία της ανθρώπινης ζωής κι αξιοπρέπειας. Καταπολέμηση των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας. Αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των κοινωνικά μειονεκτούντων στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό.

 

5. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παροχή υποστήριξης για την αλληλέγγυα οικονομία.

Πράσινη επιχειρηματικότητα. Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομία και της τοπικής απασχόλησης. Πληροφόρηση κοινωνικών ομάδων νέων, γυναικών και ευπαθών ομάδων για τη δημιουργία συμβουλευτικής αυτοαπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων. Καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας με το σύστημα της ΤράπεζαςΧρόνου και των μη χρηματικών ανταλλαγών.

 

6. Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και πνευματικού  πλούτου της Ελλάδας.

Ανάπτυξη και  προώθηση επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και  πολιτιστικής γνώσης όλων των μορφών και όλων των επιπέδων. Ανάπτυξη διεθνών σχέσεων στη βάση της διαπολιτισμικότητας. Ανάπτυξη πολιτιστικού δικτύου δημιουργών στο χώρο των τεχνών και του πολιτισμού. Δημιουργία - θεσμική - τεχνοκρατική υποστήριξη χώρων πολιτισμού. Ανάδειξη της  πολιτιστικής κληρονομιάς που προκύπτει από  την ερασιτεχνική πνευματική δημιουργία. Ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής έκφρασης

 

7. Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.  Ειδικότερα:

Χάραξη μυθολογικών, ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών  για την σύνδεση πολιτισμού και  τουρισμού. Σύνδεση του τουρισμού με οικολογικές δράσεις - οικοτουρισμός. Δημιουργία θεματικών πάρκων σε συνάρτηση με την ιστορία και την παράδοση για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού.

 

8. Η επικοινωνία και διάδοση της φυσικής άσκησης, της υγιεινής ζωής και διατροφής και των βιολογικών προϊόντων.

 

 

ΜΕΣΑ

o   Εκπόνηση κάθε είδους επικοινωνιακές - επιστημονικές μελέτες κι έρευνες.

o   Ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, οργάνωση μελετητικών - ερευνητικών ομάδων, αποστολών και δράσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

o   Οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, επιστημονικά συμπόσια, διαλέξεις και δράσεις πεδίου.

o   Έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων.

o   Παραγωγή και διάθεση έντυπου καθώς κι ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού όπως εφημερίδες, περιοδικά, news letters, ιστοσελίδες, ιντερνετικό ραδιόφωνο, ιντερνετική τηλεόραση (WebTV) κτλ.

o   Δημιουργία θεματικής πύλης στο διαδίκτυο - ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (Portal), η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων / ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με την ψηφιοποίηση πολιτιστικού, επικοινωνιακού και επιστημονικού περιεχομένου.

o   Δημιουργία φόρουμ.

o   Πραγματοποίηση εκθέσεων εικαστικών, φωτογραφίας, βιντεοσκοπήσεων κ.λπ.

o   Δημιουργία οικοπάρκων, χώρων πολιτισμού, δημιουργικής απασχόλησης και μέριμνας.

o   Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, και κέντρου  πληροφόρησης.

o   Δημιουργία και λειτουργία εντευκτηρίου-αναψυκτηρίου για τα μέλη και τους φίλους της εταιρίας.

o   Δικτύωση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμπραξη κι ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης και με Ο.Τ.Α, Περιφέρεια,  Κρατικές Υπηρεσίες, άλλους φορείς, Μ.Κ.Ο, εταιρείες  με παρεμφερείς σκοπούς, Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια, εθελοντές κτλ. για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υποβολή  κοινών προγραμμάτων και προτάσεων.

 

Για την επίτευξη των στόχων της η εταιρία  μπορεί να αναζήτα την ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξης που να ενισχύει το έργο της και να υποβάλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό  για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων, διαπεριφερειακών και διαδημοτικών Κοινοτικών Προγραμμάτων.

 

Άρθρο 5ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται στα δέκα (10) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης αν δεν καταγγελθεί από όλους τους συμβαλλόμενους.

 

Άρθρο 6ο

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από συνεισφορές των εταίρων, από έκτακτες ενισχύσεις δωρεές ή χορηγίες αυτών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, από συνδρομές μελών και από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η εταιρεία από την λειτουργία της.

 

Από την εκπόνηση σχετικών μελετών με το αντικείμενο των σκοπών της και με τη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων από τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

 

Κάθε μέλος της συνεισέφερε το ποσό των 300 € ως αρχικό κεφάλαιο.

 

Άρθρο.7ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ

Όλες τις εταιρικές υποθέσεις θα διαχειρίζεται ο διαχειριστής, ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των εταίρων για τριετή θητεία.  Κατ' εξαίρεση, ο πρώτος διαχειριστής ορίζεται με το παρόν καταστατικό για τριετή θητεία .........................

 

Ο διαχειριστής καθορίζει το πρόγραμμα δράσης της εταιρείας, αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου για την επίτευξη του σκοπού του μέτρου, εγκρίνει, τροποποιεί και καταργεί τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, και γενικώς διαχειρίζεται τις υποθέσεις της εταιρείας.

 

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στα μέλη του ή σε συνιστάμενες από αυτό Επιτροπές που αποτελούνται από μέλη του, αν κρίνει ότι αυτό θα συνέβαλλε στην πιο επιτυχημένη λειτουργία, οργάνωση ή δράση της εταιρείας.

 

Ο διαχειριστής συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μετά από έγγραφη πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται έγκαιρα και στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια και πληρότητα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει αυτών και επιβλέπει τη λειτουργία της εταιρίας και την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο διαχειριστής έχει την εξουσία εκτέλεσης των αποφάσεων εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους, είσπραξης κάθε απαίτησης από τρίτους και για οποιαδήποτε αιτία.

 

Άρθρο 8ο

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το νέο διαχειριστή, εγκρίνει τον ισολογισμό, επικυρώνει τους λογαριασμούς λειτουργίας, τροποποιεί το παρόν καταστατικό και καθορίζει το ποσόν της ετήσιας συνεισφοράς των μελών της εταιρείας.

 

Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση συνιστά και το ανώτατο όργανο της εταιρείας.

 

Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο, και εκτάκτως όταν είναι αναγκαίο. Συγκαλείται από το διαχειριστή, ο οποίος ορίζει τον τόπο και τον ακριβή χρόνο που θα συνέλθει και το γνωστοποιεί στα μέλη προ μιας τουλάχιστον εβδομάδας.

 

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη της. Αν δε σχηματιστεί η απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται εκ νέου εντός 30 το πολύ ημερών, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παριστάμενων μελών.

 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη κατά κανόνα πλειοψηφία, δηλαδή πλειοψηφία του 50% +1 των παριστάμενων ,ελών. Κατ' εξαίρεση, αποφάσεις για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτούν πλειοψηφία των 2/3 των παριστάμενων και εν απαρτία ευρισκόμενων μελών.

 

Η Γ.Σ. επιλύει και ρυθμίζει όλα τα θεσμικά, διοικητικά και οργανωτικά θέματα της εταιρείας.

 

Άρθρο 9ο

ΜΕΛΗ

Εισδοχή νέων μελών στην εταιρεία αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Η Γ.Σ. μπορεί να διαγράψει από την εταιρεία μέλος της, εφόσον η δράση του παρεμποδίζει την λειτουργία της και δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς της. Εταίροι της εταιρίας είναι οι συμβαλλόμενοι στο παρών ιδρυτές.

 

Η αποχώρηση ή αντικατάσταση εταίρου γίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειονοψηφία των 2/3 της Γ.Σ. της εταιρείας.

 

Παράλληλα, η εταιρεία μπορεί να εγγράφει τιμητικά μέλη, καθώς και  μέλη φίλους  σε ξεχωριστό κατάλογο, παρέχοντας κάρτα μέλους, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης.

 

Διευκρινίζεται, όμως, ότι φίλοι μέλη μπορούν να είναι οι μετέχοντες στις δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και κάθε πρόσωπο, το οποίο συνδράμει για την επίτευξη των στόχων αυτής, πλην όμως δεν έχει εισχωρήσει καταστατικά σε αυτή. Οι φίλοι μέλη της Λέσχης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διοίκηση, στην εκπροσώπηση της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών της εταιρείας. Αντίστοιχα, τα μέλη αυτά δεν έχουν καμία οικονομική αξίωση έναντι της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο.

 

Άρθρο 10ο

Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 784 Α.Κ., αποκτά δε τη νομική προσωπικότητα αστικής εταιρείας μετά την κατά νόμο δημοσίευσή της. Ως εκ τούτου καμιά διανομή κερδών ή καταβολή τόκων κατά την λειτουργία της ή μετά την λύση επιτρέπεται να γίνεται προς τα μέλη της, τα οποία έχουν δικαίωμα μόνο στην επιστροφή της εισφοράς τους σε περίπτωση λύσης. Τα κεφάλαια της εταιρείας δεν διανέμονται, αλλά διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε περίπτωση λύσης της τα περιουσιακά της στοιχεία καταμερίζονται στις αστικές εταιρείες που μετέχουν στη σύστασή της.

 

Άρθρο 11ο

Το Δ/Σ μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού από συνεργάτες (μη μέλη) που θα λειτουργούν κάτω από τις αποφάσεις του, τους σκοπούς του και τον κανονισμό λειτουργίας του.

 

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και δραστηριοτήτων της, η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με τρίτους .

 

Άρθρο 12ο

Η εταιρεία με την λήξη τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση που συντελείται σύμφωνα με τους νόμους. Αν δεν αποφασίσει αλλιώς η Γενική συνέλευση, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Δ.Σ. του χρόνου λήξεως της θητείας.

 

Άρθρο 13ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε εταιρικής χρήσεως όταν λήγει.

 

Άρθρο 14ο

Σε περίπτωση καταγγελίας μέλους, πτωχεύσεως, διαγραφής μέλους, η εταιρεία συνεχίζει μεταξύ των υπολοίπων. Εάν κάποιο μέλος διαγραφεί, έχει δικαίωμα στην ανάληψη της εισφοράς του, αν αυτή σώζεται.

 

Άρθρο 15ο

Σφραγίδα - Σήμα

Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί σφραγίδα η οποία αναγράφει ......................

 

Άρθρο 16ο

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μελών του Δ.Σ. και της Γ.Σ., να συγχωνευθεί με άλλες ανάλογες, όποτε κριθεί αναγκαίο ή να συμμετέχει σε άλλα δίκτυα μη κερδοσκοπικών εταιρειών.

 

Άρθρο 17ο

Μεταβατική διάταξη

Με απόφαση των ιδρυτικών μελών της εταιρείας, ύστερα από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, ορίζεται για τριετή θητεία ως διαχειριστής ο ...........................

 

Άρθρο 18ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν σύμφωνο θα αποφασίζεται από τους εταίρους κατ' απόλυτο πλειοψηφία, στα πλαίσια των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, για τη ρύθμιση των αστικών εταιρειών. To παρόν καταστατικό συντάχθηκε, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε σε πολλά όμοια πρωτότυπα, έλαβε έκαστος των εταίρων ένα όμοιο αντίτυπο και υπογράφηκε ως εξής:

 

 

Τα μέλη:

..................................................                       ................................................

 

..................................................                       ................................................

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος